Novaturo turizmo sutartis

Kelionių organizatoriaus NOVATURAS Turizmo paslaugų teikimo sutartis - poilsinėms kelionėms lėktuvu

(!)Turistas įsipareigoja, kad pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos (Turkija, Egiptas, Tunisas ir kt. ne ES valstybės) (vykstant į kai kurias valstybes, pvz., Indija, gali būti reikalaujama ir 12 mėnesių galiojančio paso). Tikslios informacijos teiraukitės mūsų konsultantų. Kelionių organizatorius neatsako už pasienio ir migracijos tarnybų priimtus sprendimus turisto atžvilgiu.

Papildomas Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo liudijimo numeris: PZULT Nr. 2023536, UAB DK „PZU Lietuva“. Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius. Draudimo sutartis galioja iki 2016-05-18. Kelionių organizatoriaus pažymėjimo Nr. 14275.
 

1.SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 
1.1 Kelionių organizatorius įsipareigoja: 
1.1.1.      Organizuoti turistui(-ams) turistinę kelionę pagal programą, nurodytą kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje, arba, jeigu kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje nurodytos kelionės programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, pagal pakeistą programą. Katalogas arba kita kelionę aprašanti medžiaga arba  pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas. 
1.1.2.      Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, pranešti raštu apie kelionės anuliavimą likus ne mažiau  kaip 10 kalendorinių dienų iki kelionės pradžios. Minimalus turistų skaičius kelionėje užsakomuoju lėktuvo reisu yra lygus 80 procentų vietų keleiviams atitinkamame lėktuve, o kelionėje autobusu – 25 turistai. Jeigu prie užsakomos kelionės aprašymo sutarties prieduose nurodytas kitas minimalus turistų skaičius, galioja pastarasis.
1.1.3.       Prieš kelionę rašytine forma turistui pateikti tikslią ir neklaidinančią informaciją apie kelionės maršrutą (išvykimo, grįžimo vietas, datas ir laiką bei lankomas vietas ir šalis, nurodant datas, kada į jas vykstama ir išvykstama) ir jo pakeitimus, kelionėje teikiamas paslaugas, numatytas kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje arba pakeistoje programoje, transporto priemones, kuriomis vykstama, apgyvendinimo tipą, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančiosios valstybės taisykles), maitinimą, valstybių, į kurias vykstama, pasienio formalumus ir vizų gavimo tvarką, įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimus, sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas.
1.1.4.      Prieš pasirašant sutartį suteikti informaciją apie sveikatos, gyvybės, neįvykusios kelionės rizikos bei kitus draudimus. 
1.1.5.      Prieš kelionę rašytine forma turistui pateikti: informaciją apie tarpines stotis ir sustojimo laiką, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio vietą transporto priemonėje (išskyrus lėktuvą), kelionių organizatoriaus atstovo pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą ar vietinių agentūrų ar agentų, į kuriuos turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius, jei tokių agentūrų ar agentų nėra, turistui nurodyti telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi, informaciją apie valstybių, į kurias vykstama, epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti vykstant į kelionę, informaciją apie valiutų keitimo sąlygas ir tvarką. Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.
1.1.6.      Turisto(-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui. Jei turistas (-ai) davė sutikimą, pateikti asmens duomenys, taip pat gali būti renkami ir naudojami NOVATURO lojalumo programos tikslams bei siunčiant informaciją apie NOVATURO organizuojamas keliones.
1.2 Šioje sutartyje turistas – fizinis asmuo, sudaręs su kelionių organizatoriumi sutartį (sutartį pasirašęs asmuo) arba bet kuris fizinis(-iai) asmuo(-ys), kurio(-ių) vardu sutartį pasirašęs asmuo perka organizuotą turistinę kelionę ir prisiima visas teises ir pareigas pagal sutartį (kiti naudos gavėjai) arba bet kuris fizinis asmuo, kuriam sutartį pasirašęs asmuo arba bet kuris naudos gavėjas perleidžia savo teisę į kelionę.
1.3. Turistas(ai)  įsipareigoja:
1.3.1. Sudarant sutartį, jeigu iki kelionės pradžios lieka daugiau kaip 3 savaitės, sumokėti už poilsio ar slidinėjimo kelionę lėktuvu 20% dydžio avansą, ir likutį sumokėti ne vėliau kaip 3 savaitės iki išvykimo. Sudarant sutartį, jeigu iki kelionės pradžios lieka mažiau kaip 3 savaitės, iš karto sumokėti už poilsio ar slidinėjimo kelionę lėktuvu visą kainą. Sudarant sutartį dėl egzotiškų poilsinių kelionių (Indija, Šri Lanka, Tailandas, Jungtiniai Arabų Emyratai ir kt.) lėktuvu, jeigu iki kelionės pradžios lieka daugiau kaip 6 savaitės, sumokėti už kelionę 20% dydžio avansą, ir likutį sumokėti ne vėliau kaip 6 savaitės iki išvykimo. Sudarant sutartį dėl egzotiškų poilsinių kelionių lėktuvu, jeigu iki kelionės pradžios lieka mažiau kaip 6 savaitės, iš karto sumokėti už kelionę visą kainą. Sudarant sutartį, jeigu iki kelionės pradžios lieka daugiau kaip 3 savaitės, sumokėti už pažintinę kelionę autobusu 30 EUR dydžio administracinį mokestį už kelionės užsakymo sukūrimą ir aptarnavimą, kuris įeina į bendrą kelionės kainą, ir likutį sumokėti ne vėliau kaip 3 savaitės iki išvykimo. Sudarant sutartį, jeigu iki kelionės pradžios lieka mažiau kaip 3 savaitės, iš karto sumokėti už pažintinę kelionę autobusu visą kainą. Sudarant sutartį dėl egzotiškų pažintinių kelionių (Indija, Šri Lanka, Tailandas, Iranas, Kinija, Mianmaras, Kolumbija ir kt.)  lėktuvu, jeigu iki kelionės pradžios lieka daugiau kaip 6 savaitės, sumokėti už egzotišką pažintinę kelionę 60 EUR (207,17 Lt) dydžio administracinį mokestį už kelionės užsakymo sukūrimą ir aptarnavimą, kuris įeina į bendrą kelionės kainą, ir likutį sumokėti ne vėliau kaip 6 savaitės iki išvykimo. Sudarant sutartį dėl egzotiškų pažintinių kelionių lėktuvu, jeigu iki kelionės pradžios lieka mažiau kaip 6 savaitės, iš karto sumokėti už kelionę visą kainą. Sudarant sutartį dėl pažintinių kelionių lėktuvu, jeigu iki kelionės pradžios lieka daugiau kaip 4 savaitės, sumokėti už pažintinę kelionę lėktuvu 60 EUR dydžio administracinį mokestį už kelionės užsakymo sukūrimą ir aptarnavimą, kuris įeina į bendrą kelionės kainą, ir likutį sumokėti ne vėliau kaip 4 savaitės iki išvykimo. Sudarant sutartį dėl pažintinių kelionių lėktuvu, jeigu iki kelionės pradžios lieka mažiau kaip 4 savaitės, iš karto sumokėti už kelionę visą kainą. Turistui atsisakius kelionės, jo sumokėtas administracinis mokestis laikomas atlyginimu kelionių organizatoriui už kelionės užsakymo sukūrimą ir aptarnavimą ir turistui nėra grąžinamas.  Kelionių organizatoriaus paskelbtų akcijų metu gali būti nustatoma kita apmokėjimo už paslaugas tvarka, kurios privalo laikytis turistas. Pasirašęs turizmo paslaugų teikimo sutartį, už kelionę turistas gali sumokėti tiesiogiai kelionės organizatoriui. Turistas, pervesdamas pinigus į kelionės organizatoriaus sąskaitą, mokėjimo paskirtyje turi nurodyti kelionės užsakymo numerį, pavardę, kelionės kryptį ir kelionės datą. Pirkdamas kelionę išsimokėtinai, turistas privalo laikytis atitinkamoje sutartyje numatytos apmokėjimo už paslaugas tvarkos. Jeigu turistas vyksta į kelionę reguliariuoju skrydžiu, taikoma konkretaus oro vežėjo nustatyta atsiskaitymo už skrydžio bilietus tvarka. Gali būti reikalaujama sumokėti skrydžio bilietų kainą iškart po kelionės užsakymo. 
1.3.2. Pateikti visą informaciją ir dokumentus reikalingus kelionių organizatoriui įvykdyti šią sutartį; atvykti laiku į nurodytą pirminę bei kelionės vadovo (jei kelionės vadovo paslauga numatyta sutartyje) nurodytas išvykimo vietas, taip pat ir tarpines; laikytis organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo; laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais, laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos.
1.3.3. Atsakyti už kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.). Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį apmoka atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, žalą reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionių organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.
1.4. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus - naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi  turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.
 

2.TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES  
 

2.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento.
2.2. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t.y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės, t.y. dėl jo tyčinių veiksmų ar neatsargumo), jis turi atlyginti kelionių organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. Šalys susitaria ir sutinka, kad nuostolių dėl turisto sutarties atsisakymo dydis priklausomai nuo atsisakymo laiko yra:
Kelionėms į poilsines ir slidinėjimo keliones lėktuvu:

Sutarties nutraukimo laikas

Suma procentais nuo kelionės kainos

daugiau kaip 21 diena iki išvykimo

20%

nuo 21 iki 11 dienų iki išvykimo

50%

nuo 10 iki 6 dienų iki išvykimo

80%

likus 5 ir mažiau dienų iki išvykimo

100%


Kelionėms į egzotiškas poilsines keliones lėktuvu:

Sutarties nutraukimo laikas

Suma procentais nuo kelionės kainos

daugiau kaip 42 dienos iki išvykimo

20%

nuo 42 iki 30 dienų iki išvykimo

50%

nuo 29 iki 15 dienų iki išvykimo

80%

likus 14 ir mažiau dienų iki išvykimo

100%


Kelionėms į pažintines keliones autobusu arba lėktuvu:

Sutarties nutraukimo laikas

Suma procentais nuo kelionės kainos

daugiau kaip 21 diena iki išvykimo

Turistui negrąžinamas administracinis mokestis (atitinkamai 30 EUR arba 60 EUR) už kelionės užsakymo sukūrimą ir aptarnavimą

nuo 21 iki 11 dienų iki išvykimo

50%

nuo 10 iki 6 dienų iki išvykimo

80%

likus 5 ir mažiau dienų iki išvykimo

100%


Kelionėms į egzotiškas pažintines keliones lėktuvu:

Sutarties nutraukimo laikas

Suma procentais nuo kelionės kainos

daugiau kaip 42 dienos iki išvykimo

Turistui negrąžinamas administracinis mokestis (60 EUR) už kelionės užsakymo sukūrimą ir aptarnavimą

nuo 42 iki 30 dienų iki išvykimo

50%

nuo 29 iki 15 dienų iki išvykimo

80%

likus 14 ir mažiau dienų iki išvykimo

100%


Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius privalo pateikti dėl tokio atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą, išskyrus administravimo mokestį.
Turistui atsisakius kelionės, vykdomos reguliariuoju skrydžiu, skrydžio bilietų kaina nėra grąžinama.

2.3. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl su juo susijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti (pvz., dėl sveikatos būklės, mirties ir pan.), kelionių organizatorius turi teisę reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo, išskyrus atvejus, kai sutarties atsisakoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Turistas privalo kuo greičiau po šiame punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo informuoti kelionių organizatorių apie sutarties atsisakymą ir pateikti tokio atsisakymo priežastį patvirtinančius dokumentus. Šalys susitaria ir sutinka, kad nuostolių dydis dėl turisto sutarties atsisakymo nustatomas pagal šios Sutarties 2.2 punkte pateiktą lentelę. Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius privalo pateikti dėl tokio atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą, išskyrus administravimo mokestį.
Turistui atsisakius kelionės, vykdomos reguliariuoju skrydžiu, skrydžio bilietų kaina nėra grąžinama.

2.4. Kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą.
2.5.   Jeigu kelionių organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias turistas neatsako, jis privalo pasiūlyti turistui naują tokios pat ar geresnės kokybės kelionę (alternatyvią kelionę). Jeigu dėl pagrįstų priežasčių nėra galimybės pasiūlyti alternatyvią kelionę arba turistas pasiūlytos naujos kelionės atsisako, jis turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už neįvykusią kelionę sumokėti pinigai. 
2.6. Turistas, atsisakęs sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, arba dėl su turistu nesusijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai arba jo sutikimu kompensuota kitu būdu. 

2.7. Kelionių organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš naujo arba grąžinti turistui pinigus už kelionę bei atlyginti turistui turtinę žalą. Žala neatlyginama, kai sutarties atsisakoma dėl 1.1.2. punkto aplinkybių arba nenugalimos jėgos.
2.8. Kai, nutraukus sutartį, kelionių organizatoriui, kelionių agentūrai ar kelionių agentui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį už kelionę sumokėtų pinigų, pinigai turi būti grąžinti į turisto nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo.

 

1.SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS
 

1.1. Kelionių organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą, turi teisę pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą. Turistas tokiu atveju gali atsisakyti keisti sutartį.
1.2.  Kelionių organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą, turi teisę pakeisti sutarties sąlygą. Turistas tokiu atveju gali atsisakyti keisti sutartį tik tada, kai toks pakeitimas turistui padarytų esminę žalą.

3.3. Kelionių organizatorius turi teisę likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 20 dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad pasikeičia vežimo išlaidos, įskaitant išlaidas degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų valiutų keitimui, taip pat pasikeitus valiutos keitimo kursams, taikomiems kelionei. Kelionių organizatorius nurodo, kodėl padidėjo kaina ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas. Turistas turi teisę atsisakyti kainos didinimo. Jeigu likus mažiau kaip 20 dienų prieš išvykimą paaiškėja, kad kelionių organizatorius turi padidinti kelionės kainą, jis nedelsdamas apie tai informuoja turistą, nurodydamas kainos padidėjimo priežastį ir naujos kainos apskaičiavimo tvarką. Turistas turi teisę atsisakyti tokio kainos didinimo arba sudaryti atitinkamą sutarties pakeitimą. Turistas privalo kaip įmanoma greičiau informuoti kelionių organizatorių apie savo sprendimą.
3.4. Jeigu turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1-3.3 punktų atvejais, kelionių organizatorius įgyja teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti grąžinti už kelionę sumokėtus pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko, kompensuoti proporcingą jų dalį. Jei kelionių organizatorius atsisako sutarties po to, kai turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1-3.2 punktų atvejais, tai atitinkamai taikomas šios sutarties 2.7 punktas. 
 

2.SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS
 
4.1. Bet kuris šios sutarties turistas turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 10 dienų perleisti savo teisę į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas. 
4.2. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms (t.y. jei per laiką, likusį iki kelionės pradžios jau neleidžiama užsakyti vietos transporto priemonėje, viešbutyje ir (ar) gauti vizos naujo asmens vardu), turistui turi būti pateiktos šios taisyklės. 
4.3. Toks perleidimas turi būti įformintas sutartimi, atitinkančia Civilinio kodekso reikalavimus, su trečiuoju (kelionę perimančiu) asmeniu, o kelionę perimantis asmuo, sudaręs sutartį, ar turistas, perleidęs kelionę, apie tai raštu privalo pranešti kelionių organizatoriui ir perduoti informaciją bei dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią sutartį kelionę perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir trečiasis (kelionę perimantis) asmuo, perėmęs kelionę, atsako solidariai kelionės organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą. Šalys susitaria ir sutinka, kad kelionės perleidimo išlaidos sudaro ne mažiau kaip 30 Eur asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius privalo pateikti dėl sutarties šalių pasikeitimo turėtų papildomų išlaidų paskaičiavimą. Jeigu kelionės perleidimas yra neįmanomas dėl 4.2. punkte minėtų ar kitų priežasčių, turistas turi teisę nutraukti sutartį, sumokėdamas 2.2. punkte nurodytą nutraukimo mokestį.
4.4. Jeigu turistas vyksta į kelionę reguliariuoju skrydžiu ir nori perleisti kelionę trečiajam asmeniui, turistas privalo sumokėti oro vežėjo nustatyto dydžio mokestį už keleivio duomenų (vardo, pavardės ir kt.) keitimą (kai yra įmanoma perleisti skrydžio bilietus trečiajam asmeniui pagal oro vežėjo taisykles).

 

5. KELIONĖS KEITIMAS

 

5.1. Turistas, įsigijęs poilsinę kelionę lėktuvu, turi galimybę iki kelionės pradžios likus ne mažiau kaip 14 dienų, pakeisti kelionės datą, trukmę, viešbutį ir/ar kambario tipą. Šiuo atveju taikomi žemiau nurodyti kelionės keitimo mokesčiai:

Kelionės keitimo laikas

Kelionės keitimo mokestis (asmeniui)

likus ne mažiau kaip 21 dienai iki išvykimo

40 Eur

likus ne mažiau kaip 14 dienų iki išvykimo

60 Eur

Kelionės krypties keisti negalima. Kelionės sezono keisti negalima.

5.2. Rezervuojant kelionę užsisakius papildomą paslaugą „Galimybė keisti kelionę“, turistas turi galimybę keisti kelionės datą, trukmę, viešbutį ir/ar kambario tipą likus ne mažiau kaip 14 dienų iki išvykimo. Tokiu atveju taikomas 30 Eur kambariui kelionės keitimo mokestis. Kelionės krypties keisti negalima. Kelionės sezono keisti negalima.

5.3. Rezervuojant kelionę užsisakius papildomą paslaugą „Auksinė galimybė keisti kelionę“, turistas turi galimybę keisti kelionės datą, trukmę, viešbutį, kambario tipą ir/ar kelionės kryptį likus ne mažiau kaip 21 dienai iki išvykimo. Tokiu atveju taikomas 50 Eur asmeniui kelionės keitimo mokestis. Kelionės sezono keisti negalima.

5.4. . Keičiant kelionės datą, trukmę, viešbutį, kambario tipą ir/arba kryptį pagal 5.1.-5.3. punktus, kelionės kaina perskaičiuojama pagal keitimo dieną galiojančias kainas ir sąlygas.

5.5. Sutarties 5.1.-5.3. punktuose nurodytos kelionės keitimo sąlygos netaikomos egzotinėms tolimųjų kraštų kelionėms (Tailandas ir kt.), slidinėjimo kelionėms, pažintinėms kelionėms autobusu ir lėktuvu bei savaitgalio kelionėms.

5.6. Kelionės keitimas pagal 5.1.-5.3. punktus galimas tik tuo atveju, jei tai yra įmanoma, t.y. galimos kitos datos/trukmės/viešbučiai, yra laisvų vietų skrydžiose ir pan. Keliaujančių asmenų skaičius bei keliaujantys asmenys (jų vardai ir pavardės) negali būti keičiami.

5.7. Įsigijus 5.2. ir/ar 5.3. punkte nurodytas paslaugas ir nepasinaudojus galimybe keisti kelionę, paslaugos kaina nėra grąžinama. Tikslios informacijos apie paslaugas teiraukitės mūsų konsultantų arba ieškokite www.novaturas.lt.

 

6. ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ SUTARTIES VYKDYMĄ

 
6.1. Jeigu sutartis nėra vykdoma pagal turisto protingus lūkesčius, kurių pagal sutarties sąlygas ir teikiamų paslaugų pobūdį turistas galėjo turėti, kelionių organizatorius privalo atlyginti turistui nuostolius. Kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, neatsako už netinkamą sutarties vykdymą, jeigu:
6.1.1. dėl netinkamo sutarties įvykdymo kaltas turistas (1.3.1-1.3.2 punktų sąlygų nevykdymas ir kt. priežastys);
6.1.2. už netinkamą sutarties vykdymą, kurio kelionių organizatorius nenumatė ir negalėjo numatyti, atsako trečiasis asmuo, nesusijęs su šia sutartimi;
6.1.3. sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojosi, atsižvelgiant į visą įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti.
6.2. Jeigu sutartis vykdoma ne pagal turisto lūkesčius, kelionių organizatorius, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, privalo teikti turistui visokeriopą pagalbą ir paramą. Jeigu priežastis, dėl kurios sutartis nėra tinkamai vykdoma susijusi su pačiu turistu, kelionių organizatorius turi teikti turistui tokią pagalbą ir paramą, kurios, remiantis protingumo kriterijumi, gali būti reikalaujama iš kelionių organizatoriaus pagal sutartį. Šiuo atveju kelionių organizatoriaus išlaidas, susijusias su tokios pagalbos ir paramos teikimu turi atlyginti pats turistas. Jeigu už netinkamą sutarties vykdymą atsako kelionių organizatorius arba asmuo, kurio pagalba jis naudojasi, tai visas išlaidas, susijusias su papildomos pagalbos ir paramos teikimu turistui, apmoka pats kelionių organizatorius.
6.3. Jeigu prasidėjus kelionei ar jos metu paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų dalies, jis privalo pasiūlyti turistui (ams) tinkamas alternatyvias paslaugas už tokią pačią kainą sutartyje nurodytam terminui bei kompensuoti turistui anksčiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų kainos skirtumą. Jeigu kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas jų atsisakė, kelionių organizatorius turi užtikrinti turisto grąžinimą atgal arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.
6.4. Kelionių organizatorius neturi teisės riboti ar panaikinti savo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą turistui, jeigu žala padaroma dėl kelionių organizatoriaus tyčios ar didelio neatsargumo.
6.5. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
6.6. Vežimui oru atitinkamai taikomos Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., 1955 m. Hagos Protokolo apie Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., pakeitimą, Konvencijos, dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo, pasirašytos 1999 m. gegužės 28 d. Monrealyje nuostatos, apribojančios Vežėjo atsakomybę ir EC 889/2002 reglamentas, papildantis Europos Tarybos reglamentą EC 2027/97 dėl Vežėjo atsakomybės aviacinių įvykių atveju. Ši Konvencija nustato ir daugelyje atvejų apriboja vežėjo atsakomybę asmens mirties arba sužeidimo atveju, taip pat praradus, sugadinus ar pavėlavus atvežti bagažą.
 

7. BENDROSIOS SĄLYGOS
 

7.1. Turisto teises gina Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, Reklamos įstatymas, Turizmo įstatymas bei kiti įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai bei ši sutartis.

7.2. Kelionės metu kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl šios sutarties netinkamo vykdymo ar neįvykdymo, pretenzijos nedelsiant turi būti pareiškiamos kelionių organizatoriaus atstovui arba kelionių vadovui, o jei šių nėra, – kelionių organizatoriui. Pretenzijos dėl nesprendžiamų ar netinkamai sprendžiamų problemų turi būti pareikštos raštu. Nepavykus konflikto išspręsti, pretenzijas kelionių organizatoriui galima pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos; kelionių organizatorius privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

7.3. Ginčus dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ikiteismine tvarka nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

7.4. Po šios sutarties pasirašymo, sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
7.5. Turizmo paslaugų teikėjų (kelionių organizatoriaus, kelionių agentūros ar agento) nemokumo ar bankroto atveju dėl grįžimo išlaidų apmokėjimo ar įmokėtų pinigų grąžinimo turistas gali kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas turizmo paslaugų teikėjų prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo taisykles.
7.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais - po vieną kelionių organizatoriui ir  turistui (-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

 
Šios Turizmo paslaugų teikimo sutarties nuostatos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato visas jos nuostatas bei informavo kitus turistus - naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra  organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi  turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.
 
Turistas patvirtina, kad jis prieš pasirašydamas šią sutartį (turistas pažymi, ką gavo):

gavo rašytinį dokumentą (katalogą, programą ar kitą kelionę aprašančią medžiagą), kurioje išdėstyta visa su kelione susijusi informacija: informacija apie  apgyvendinimą bei transporto priemones, kelionėje teikiamas paslaugas, kelionės maršrutą, išvykimo ir grįžimo vietą, laiką, lankomas vietas, jų epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, valiutų  keitimą, valstybių sienų perėjimo, vizų gavimą tvarką, daiktų įvežimo apribojimus, informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai vyksta vieni), kelionių organizatoriaus ar agentūros atstovu, jo telefoną ir kitus kontaktinius duomenis;
       
gavo raštu informaciją apie skrydį vykdančio oro vežėjo keleivių ir bagažo vežimo pagrindines sąlygas (jei perka kelionę lėktuvu);
       
gavo nuorodą į elektroninį dokumentą (e-katalogą, viešbučio aprašymą, kelionės programą, informaciją ir patarimus keliaujantiems ar kt.) kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.novaturas.lt. Turistas patvirtina, jog tokį informacijos pateikimą jis laiko tinkamu ir priimtinu;
       
buvo informuotas apie galimybę sudaryti draudimo sutartis (medicininių išlaidų, neįvykusios kelionės rizikos, nelaimingų atsitikimų ir/ar kitas) ir susipažino su draudimo taisyklėmis.

 

Sudarydamas šią sutartį su kelionių organizatoriumi, turistas sutinka, jog jo/jos pateikti asmens duomenys būtų naudojami NOVATURO rinkodaros tikslais. 


 

TURIZMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES IŠANKSTINIO PIRKIMO AKCIJOS SĄLYGOS

(2016 m. vasaros poilsinėms kelionėms, galioja iki 2015-12-31)

 

1.       Užsisakę kelionę iš anksto:

1.1.   Už poilsines keliones mokėsite iki 50 proc. pigiau;

1.2.   Už poilsio kelionę iškart tereikia sumokėti 50 Eur asmeniui (vaikui ir/ar suaugusiam);

1.3.   Suteiksime mažiausios kainos garantiją*;

1.4.   Dovanosime paslaugą „Auksinė galimybė keisti kelionę“ (paslaugos vertė – 50 EUR/asmeniui)**.  

2.        Akcijos galiojimo terminas

2.1.   Didžiausios išankstinio pirkimo nuolaidos ir geriausios sąlygos taikomos vasaros poilsinėms kelionėms, įsigytoms iki 2015 m. gruodžio 31 d (imtinai).
 

3.        Išankstinio pirkimo akcijos sąlygos:

3.1.   Nuolaidos yra skaičiuojamos nuo reguliarių kainų. Reguliari kaina ir kaina su nuolaida yra nurodytos www.novaturas.lt prie kiekvieno viešbučio.

3.2.   Nuolaidos galioja už poilsio kelionę lėktuvu iškart sumokėjus 50 Eur asmeniui (vaikui ir/ar suaugusiam) administracinį mokestį už kelionės užsakymo sukūrimą ir aptarnavimą, kuris įeina į bendrą kelionės kainą. Jei klientas kelionės atsisako, administracinis mokestis – negrąžinamas. Likusi kainos dalis turi būti sumokėta ne vėliau nei nurodyta Turizmo paslaugų teikimo sutarties 1.3.1 punkte. Jei iki kelionės pradžios liko mažiau dienų nei nurodyta Turizmo paslaugų teikimo sutarties 1.3.1 punkte, visa kelionės kaina turi būti sumokėta iš karto, t.y. Turizmo paslaugų teikimo sutarties pasirašymo (sudarymo) dieną. 

3.3.   Išankstinio pirkimo akcijos sąlygos nebetaikomos, jei pasibaigus išankstinio pirkimo akcijos galiojimo laikotarpiui keičiama kelionė ar atitinkama turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlyga.

3.4.   Kambarių skaičius su maksimalia nuolaida yra ribotas.

3.5. Išankstinio pirkimo akcijos metu kainos gali būti keičiamos. Jei bus keičiamos kainos, jas keisime naktimis, todėl pateiktas kainų pasiūlymas galioja tik pateikimo dieną
 

4.        *Mažiausios kainos garantija

4.1.   Garantuojame, kad pasinaudoję išankstinio pirkimo nuolaidomis, vasaros poilsio kelionę lėktuvu įsigysite pigiau. Mes įsipareigojame grąžinti kainos skirtumą, jeigu pasirinkta kelionė sezono metu būtų siūloma pigiau nei išankstinio pirkimo metu.

4.2.   Mažiausios kainos garantijos sąlygos:

4.2.1.           sutampa kelionės laikas, trukmė, viešbutis, kambario ir maitinimo tipas bei kitos kelionės sąlygos;

4.2.2.           mažiausios kainos garantija galioja tik iki 2015 gruodžio 31 d. įsigytoms poilsio kelionėms lėktuvu, aprašytoms NOVATURO kataloguose „Vasara 2016“ ar internete adresu www.novaturas.lt;

4.2.3.           mažiausios kainos garantija netaikoma kelionėms į tolimus kraštus, pažintinėms kelionėms lėktuvu ir autobusu bei savaitgalio kelionėms;

4.2.4.           mažiausios kainos garantija nebetaikoma esant bet kokiems kelionės ar atitinkamos turizmo paslaugų teikimo sutarties salygos keitimams.

 

5.        **Dovanojama paslauga „Auksinė galimybė keisti kelionę“

5.1.    Turistas, įsigijęs vasaros poilsinę kelionę lėktuvu akcijos metu, turės galimybę vieną kartą pakeisti kelionės datą, trukmę, viešbutį, kambario tipą ar maršrutą nemokamai, bet ne vėliau negu likus 21 dienai iki išvykimo.

5.2.   Keičiant kelionę, kelionė keičiama pagal kelionės keitimo dieną galiojančias kainas ir sąlygas.

5.3.   Keliaujančių asmenų skaičius bei keliaujantys asmenys (jų vardai ir pavardės) negali būti keičiami.

5.4.   Kelionės keitimas galimas tik į kitą vasaros poilsinę kelionę lėktuvu, kuri yra aprašyta Novaturo kataloguose „Vasara 2016“ ir interneto svetainėje www.novaturas.lt.

 

6.        Bendros nuostatos 

6.1.   Šios akcijos sąlygos yra specialiosios turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygų atžvilgiu. Turizmo paslaugų teikimo sutarties nuostatos taikomos ta apimtimi, kiek šalių tarpusavio teisinių santykių nereguliuoja akcijos sąlygos.

6.2.   Šios išankstinio pirkimo akcijos sąlygos taikomos tik iki 2015 m. gruodžio 31 d. (imtinai) įsigytoms NOVATURO vasaros poilsinėms kelionėms lėktuvu.

 

 Šios išankstinio pirkimo akcijos sąlygos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateiktomis akcijos sąlygomis ir jas suprato bei informavo kitus turistus - naudos gavėjus apie akcijos sąlygas.   

 


TURIZMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES IŠANKSTINIO PIRKIMO AKCIJOS SĄLYGOS

(2016 m. vasaros pažintinėms kelionėms autobusu/ lėktuvu, galioja iki 2016-03-31)

 

1.        Užsisakę kelionę iš anksto:

1.1.   Už pažintines keliones autobusu mokėsite iki 15 proc. pigiau, lėktuvu – iki 10 proc. pigiau.

1.2.   Už pažintinę kelionę autobusu iškart tereikia sumokėti – 30 Eur, pažintinę kelionę lėktuvu – 60 Eur asmeniui (vaikui ir/ar suaugusiam);

1.3.   Turėsite galimybę keisti kelionę*. 
 

2.        Akcijos galiojimo terminas

2.1.   Didžiausios išankstinių pardavimų nuolaidos (15 proc. kelionėms autobusu; 10 proc. kelionėms lėktuvu) ir geriausios sąlygos taikomos vasaros pažintinėms kelionėms autobusu/lėktuvu, įsigytoms iki 2016 m. sausio 31 d. (imtinai).

2.2.   Nuo 2016 m. vasario 1 d. iki kovo 31 d. (imtinai) įsigytoms pažintinėms kelionėms autobusu taikoma 10 proc. nuolaida, o kelionėms lėktuvu – 5 proc. nuolaida.

 

3.        Išankstinio pirkimo akcijos sąlygos:

3.1.   Nuolaidos yra skaičiuojamos nuo reguliarių kainų. Reguliari kaina ir kaina su nuolaida yra nurodytos www.novaturas.lt prie kiekvienos pažintinės kelionės.

3.2.   Nuolaidos galioja už pažintinę kelionę autobusu iškart sumokėjus 30 Eur, pažintinę kelionę lėktuvu – 60 Eur asmeniui (vaikui ir/ar suaugusiam) administracinį mokestį už kelionės užsakymo sukūrimą ir aptarnavimą, kuris įeina į bendrą kelionės kainą. Jei klientas kelionės atsisako, administracinis mokestis – negrąžinamas. Likusi kainos dalis turi būti sumokėta ne vėliau nei nurodyta Turizmo paslaugų teikimo sutarties 1.3.1 punkte. Jei iki kelionės pradžios liko mažiau dienų nei nurodyta Turizmo paslaugų teikimo sutarties 1.3.1 punkte, visa kelionės kaina turi būti sumokėta iš karto, t.y. Turizmo paslaugų teikimo sutarties pasirašymo (sudarymo) dieną. 

3.3.   Nuolaidos nesumuojamos.

3.4.   Išankstinio pirkimo akcijos sąlygos nebetaikomos, jei pasibaigus išankstinio pirkimo akcijos galiojimo laikotarpiui keičiama kelionė ar atitinkama Turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlyga.

3.5.   Vietų skaičius su maksimalia nuolaida yra ribotas.

3.6. Išankstinių pardavimų metu kainos gali būti keičiamos. Jei bus keičiamos kainos, jas keisime naktimis, todėl pateiktas kainų pasiūlymas galioja tik pateikimo dieną
 

4.        *Galimybė keisti kelionę

4.1.   Galimybė keisti pažintinę kelionę autobusu reiškia, kad vieną kartą nemokamai galima keisti kelionės išvykimo datą ar maršrutą, bet ne vėliau nei likus 21 d. iki išvykimo. Pažintinėms kelionėms lėktuvu – galimybė keisti išvykimo datą ar maršrutą ne vėliau nei 28 d. iki išvykimo, o kelionei į Iraną P-27, kelionei į Islandiją P-28, kelionei į Uzbekistaną P-36, kelionei į Kubą P-37, kelionei į Jungtines Amerikos Valstijas P-43, kelionei į Kiniją P-48, kelionei į Šri Lanką P-47 ir kelionei į Indiją P-49 – 42 d. iki išvykimo. 

4.2.   Keičiant kelionę pasinaudojus išankstinio pirkimo akcijos privilegija galima rinktis bet kurią tos pačios ar didesnės vertės 2016 m. vasaros pažintinę kelionę autobusu/lėktuvu. Keičiant kelionę, kelionės kaina perskaičiuojama pagal keitimo dieną galiojančias sąlygas ir kainas. Galiojančiai pasirinktos naujos kelionės kainai bus pritaikyta tokio pat dydžio nuolaida, kokia buvo pritaikyta įsigyjant kelionę išankstinio pirkimo akcijos metu.  

5.        Bendros nuostatos 

5.1.   Šios akcijos sąlygos yra specialiosios turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygų atžvilgiu. Turizmo paslaugų teikimo sutarties nuostatos taikomos ta apimtimi, kiek šalių tarpusavio teisinių santykių nereguliuoja akcijos sąlygos. 

 

 Šios išankstinių pardavimo akcijos sąlygos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateiktomis akcijos sąlygomis ir jas suprato bei informavo kitus turistus - naudos gavėjus apie akcijos sąlygas.TURIZMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES PRIEDAS_GRUPĖS NUOLAIDOS SĄLYGOS

(2015 – 2016 m. žiemos poilsinėms kelionėms lėktuvu, galioja nuo 2015-11-01 iki 2016-04-30)


 

1.    Užsisakę kelionę grupei:

1.1. Už poilsines keliones mokėsite pigiau (6-12 asmenų grupėms), priklausomai nuo grupės dydžio.
 

2. Akcijos galiojimo terminas

2.1. Grupės nuolaidos sąlygos taikomos NOVATURO 2015 – 2016  m. žiemos poilsinėms kelionėms lėktuvu, užsisakant kelionę ne vėliau nei likus 14 dienų iki išvykimo.
 

3. Grupinės nuolaidos taikymo sąlygos:

3.1.   Grupinė nuolaida taikoma, kai perkantys kelionę turistai užsakymo padarymo dieną informuoja kelionių organizatorių per juos aptarnaujantį kelionių agentūros atstovą (arba konsultantą, perkant kelionę internetu), kad keliauja su grupe.

3.2.   Nuolaidos dydis vienam asmeniui priklauso nuo grupės dydžio: 

3.2.1.    6-7 asmenų grupė – 2% nuolaida asmeniui;

3.2.2.    8-9 asmenų grupė – 2,5% nuolaida asmeniui;

3.2.3.    10-12 asmenų grupė – 3% nuolaida asmeniui;

3.2.4.    13 ir daugiau asmenų grupė – kainos ir sąlygos pateikiamos pagal atskirą užklausimą el. paštu grupes@novaturas.lt.

3.3. Grupinė nuolaida galioja tik nuo 2015 m. lapkričio 1 d. iki 2016 m. balandžio 30 d. (imtinai) įsigytoms NOVATURO žiemos poilsio kelionėms lėktuvu.

3.4. Grupinė nuolaida taikoma su sąlyga, kad kelionė užsakoma ne vėliau nei likus 14 dienų iki išvykimo.

3.5. Grupinė nuolaida negalioja užsisakant tik skrydžio bilietus.

3.6. Grupinė nuolaida taikoma kiekvienam grupės asmeniui nuo galiojančių kainų (t.y. nuo išankstinių, specialių ar paskutinės minutės pasiūlymų ir kt.).

3.7. Nuolaidos nesumuojamos.

3.8. Asmens anuliavimo atveju grupėje grupinė nuolaida kitiems grupės dalyviams bus perskaičiuojama pagal aktualų keliaujančių asmenų skaičių.

3.9. 13 ir daugiau asmenų grupėms kainos ir sąlygos pateikiamos pagal atskirą užklausimą. Rinkos kaina gali būti netaikoma.

3.10.Sąvokos:

-  Grupė - tai grupė žmonių, keliaujančių tomis pačiomis datomis bei apsistojančių tame pačiame viešbutyje, užsisakiusių kelionę vienu metu;

-  Asmuo - žmogus nuo 2 metų amžiaus, kuriam skiriama vieta lėktuve (kūdikiams iki 2 metų vieta lėktuve neskiriama).
 

4.        Bendros nuostatos 

4.1.   Šios akcijos sąlygos yra specialiosios turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygų atžvilgiu. Turizmo paslaugų teikimo sutarties nuostatos taikomos ta apimtimi, kiek šalių tarpusavio teisinių santykių nereguliuoja akcijos sąlygos.

4.2.   Šios grupinės nuolaidos sąlygos taikomos tik nuo 2015 m. lapkričio 1 d. iki 2016 m. balandžio 30 d. (imtinai) įsigytoms NOVATURO žiemos poilsio kelionėms lėktuvu, užsisakant kelionę ne vėliau nei likus 14 dienų iki išvykimo.
 
Šios grupės nuolaidos sąlygos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateiktomis akcijos sąlygomis ir jas suprato bei informavo kitus turistus - naudos gavėjus apie akcijos sąlygas.
 

Turistas, pasirašantis sutartį 

Vardas, pavardė ________________________________
 

Parašas______________________

 

AB „Novaturas“
Įmonės kodas: 135567698
Adresas: Mickevičiaus g. 27, Kaunas
Telefonas: +370-37-321264
Faksas: +370-37-321130
El.paštas: info@novaturas.lt
https://www.novaturas.lt